Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΛΑ.Ο.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κατατέθηκε στη Βουλή από τον ΛΑ.Ο.Σ. Τροπολογία στο Σ/Ν 
"Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική ευθύνη των 
Υπουργών", με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
στην έκπτωση από το αξίωμα του περιφερειάρχη, 
αντιπεριφερειάρχη, δημάρχου, δημοτικού και περιφερειακού 
συμβούλου κλπ όταν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για μία σειρά αδικημάτων.
Επισυνάπτεται το σχετικό κείμενο της Τροπολογίας:


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Στο Σ/Ν "Τροποποίηση του ν. 3126/2003 για την ποινική 
ευθύνη των Υπουργών"

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 236 του Ν. 3852/10 ορίζεται η 
αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμα του περιφερειάρχη, 
αντιπεριφερειάρχη, δημάρχου, δημοτικού και περιφερειακού 
συμβούλου κλπ όταν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για μία σειρά αδικημάτων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση 
αναφέρεται μεν σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
αλλά δεν εξετάζει, καθόλου, το αν έχει χορηγηθεί αναστολή 
της ποινής κατά τα άρθρα ΠΚ 99 επ. Πρόκειται ουσιαστικά 
για μία μη αναλογική ρύθμιση στα πλαίσια του κράτους 
δικαίου, καθώς δεν είναι δυνατόν σε υποθέσεις όπου η 
ποινική δικαιοσύνη αποφαίνεται τη χορήγηση ανασταλτικού 
αποτελέσματος της ποινής, να επιβάλλεται η επαχθής 
διοικητική κύρωση της έκπτωσης. Κάτι τέτοιο ίσως είναι 
δικαιοπολιτικά ανεκτό, εάν πρόκειται για κακουργήματα, 
όπου η απαξία της πράξης είναι δεδομένη, δε μπορεί όμως 
να αφορά σε πλημμεληματικής φύσεως αδικήματα. 
Παράλληλα, στη περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 236 
ορίζονται μία σειρά από αδικήματα που οδηγούν αυτοδικαίως 
στην έκπτωση από το αξίωμα. Μεταξύ των αδικημάτων 
προβλέπεται και η περίπτωση της παράβασης του 
καθήκοντος. Θα ήταν, ωστόσο, δικαιοπολιτικά αρτιότερο, εάν 
αυτή η παράβαση καθήκοντος συνδεόταν με το αξίωμα, το 
οποίο κατέχει αυτός που έχει υποπέσει στο αδίκημα. 
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, δεν είναι δυνατόν 
να εκπίπτει κάποιος από το αξίωμά του για πράξη, για την 
οποία έχει καταδικαστεί και αφορά σε παράβαση καθήκοντος 
όχι όμως του αξιώματος, του οποίου κατέχει, αλλά κάποιου 
προηγουμένου ή παραλλήλου. Ούτε είναι δυνατόν, εάν από 
τη διάπραξη του αδικήματος λόγω καθυστέρησης εκδίκασής 
του, υπάρξει αλλαγή στα αξιώματα που κατέχει αυτός που 
διέπραξε την πράξη, να εκπίπτει από νέο αξίωμα που 
δημοκρατικά εξελέγη εξαιτίας παραβάσεως καθήκοντος που 
έλαβε χώρα σε προηγούμενο αξίωμα. Συνεπώς προτείνετε η 
ακόλουθη τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

’ρθρο.......

Η παρ. 1 του άρθρου 236 του Ν. 3852/10 αντικαθίσταται ως 
εξής:
Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι 
δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι των 
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι 
τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά 
τους:  α. Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους με 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.  β. Αν στερηθούν τα πολιτικά 
τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, που δεν 
έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα κατά αρ. ΠΚ 99 επ.  γ. Αν 
καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως 
αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε 
ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή 
βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, 
απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, 
παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας 
για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, 
καθώς και για παράβαση καθήκοντος που συνδέεται με το 
αξίωμα, το οποίο κατέχουν. Εάν τα αδικήματα της 
προηγούμενης παραγράφου είναι πλημμελήματα, έκπτωση 
δεν επέρχεται εάν η αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση έχει 
χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα της ποινής κατ΄ αρθρ. 
ΠΚ 99 επ. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 
του Ελεγκτή Νομιμότητας.


Αθήνα 12.02.11

Γεωργιάδης Σπυρίδων- ’δωνις, Βουλευτής Β΄ Αθηνών

Πλεύρης Αθανάσιος, Βουλευτής Α΄ Αθηνών

Βελόπουλος Κυριάκος, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

Μαρκάκης Παύλος, Βουλευτής Μαγνησίας

Ροντούλης Αστέριος, Βουλευτής Λαρίσης

Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος, Βουλευτής Αχαΐας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου